Breathing new life into dye-sensitized solar cells -- K Trade Fair

Breathing new life into dye-sensitized solar cells

A new molecular dye improves efficiency of solar cells. Credit: Illustration by Izumi Mindy Takamiya

Reference